حضور در نشست سالیانه HORASIS به عنوان یکی از سخنرانان

1-2
کنفرانس بین المللی ” کارآفرینی زنان در کشورهای اسلامی “
Wednesday, 8 April 2015
94-3s
گزارشی از دید و بازدیدهای ایران و امریکا/ زنان تاجرایرانی در راه امریکا
Wednesday, 22 April 2015

حضور در نشست سالیانه HORASIS به عنوان یکی از سخنرانان

94-0

ایتالیا – اکتبر ۲۰۱۴

موضوع: تجارت چین

دانلود بروشور نشست