رئیس مرکز خدمات مشاوره سرمایه گذاری خارجی اتاق تهران: راه رسیدن به دیپلماسی اقتصادی کارآمد

94-78
فریال مستوفی در گفت‌وگو با آرمان: کاسبان تحریم آدرس غلط می‌دهند
Sunday, 7 February 2016
94-82s
رهبر کارآفرین اقتصادی و بانوی فولاد ایران – اسفند ۱۳۹۴
Monday, 22 February 2016

رئیس مرکز خدمات مشاوره سرمایه گذاری خارجی اتاق تهران: راه رسیدن به دیپلماسی اقتصادی کارآمد

94-79

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

۲۴ بهمن ۹۴

 

ضرورت شکل گیری مرکز خدمات مشاوره سرمایه گذاری خارجی اتاق تهران؛ فرصت ها و چالش ها

فریال مستوفی

 

به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی امروزه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اغلب کشورهای جهان از جمله کشورما مورد توجه واقع شده است، تا جایی که به دست گرفتن ابتکار عمل در این زمینه می تواند بخش عمده ای از اهداف اقتصادی کشورمان را در پرتو یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد، تحقق بخشیده و هم زمان در رونق دیپلماسی عمومی نیز تاثیرگذار باشد.

 

اما در کشور ما عواملی وجود دارند که می توانند بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر گذار بوده و آگاهی و شناخت فعالان اقتصادی از چگونگی مواجهه با این متغیرها مولفه موثری بر تصمیم گیری فعالان اقتصادی در کشور به منظور جذب سرمایه های مستقیم خارجی به ویژه در مورد بخش خصوصی که از امکان ریسک پذیری محدودی هم برخوردار هستند، محسوب می شود. از این منظر و با شکل گیری و توسعه مدل های رشد در ادبیات اقتصادی مقوله سرمایه گذاری و تامین سرمایه هم بویژه در بخش تامین منابع خارجی می تواند، در طیف وسیعی از مباحث اقتصادی در یافتن منابع بهینه تامین مالی در بخش های مختلف بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی حائز اهمیت و مورد توجه واقع شود.

 

در این راه باید توجه داشت برقراری امکان جذب سرمایه و سرمایه گذاری موثر خارجی به عنوان فرصتی برای تسریع حرکت اقتصاد کشور به سوی توسعه و ایجاد اشتغال، همیشه مطرح بوده و می تواند به عنوان اهرمی برای توسعه و رشد سریع اقتصادی کشور به کار گرفته شده و براساس سند چشم انداز توسعه اقتصادی و اجتماعی، نظام دستیابی به اهداف توسعه ۲۰ ساله را تسریع کند. تا براساس این مدل سرمایه گذاران خارجی به شکل مستقل یا مشارکتی در تولید و ساخت کالا، استخراج مواد اولیه و سایر فعالیت های اقتصادی در کشور امکان حضور یافته و با نقش آفرینی موثر به عنوان عامل شتاب دهنده رشد اقتصادی و توسعه کشور گام بردارند.

 

البته در رویکرد جذب سرمایه گذاری های خارجی به طور طبیعی زمینه انتقال فن آوری های پیشرفته روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور هم فراهم شده و پیش زمینه های حضور موفق و فعال کشور در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی که مستلزم هماهنگی ساختارهای اقتصادی و صنعتی با فن آوری های روز و فنون مدیریتی جدید است بیش از پیش با این تدبیر فراهم خواد آمد.

 

اهمیت توجه به مسئله سازماندهی امور سرمایه پذیری و سرمایه گذاری بخش خصوصی

ناکافی بودن منابع داخلی به منظور تراکم سرمایه و همچنین نیاز به فناوری و دانش فنی بالا در کشورمان شرایط برای جلب سرمایه های مستقیم خارجی به ویژه از سوی بخش خصوصی را مساعدتر کرده است و این درحالی است که در بخش خصوصی تشکیلات و ساختار منسجمی به منظور تسهیل شرایط و هدایت منابع به این منظور تاکنون شکل نگرفته و وجود ندارد.

 

با ادامه این روند و وضع موجود کشورما که با کاهش میزان نقدینگی از منابع داخلی مواجه هستند توان تامین منابع خارجی را در صورت فقدان ساختار و ساز و کارهای مناسب از دست داده و کم کم قدرت و توان گسترش صادرات و کسب سهم از بازارهای جدید را نیز از دست می دهند. با این وصف جهت پیشگیری از این موضوع، کشورمان نیاز به تامین منابع با ثبات برای رفع نیازهای مطروحه خود داشته و دارد. در این میان جذب سازمان یافته سرمایه گذار مستقیم خارجی به عنوان یکی از راهکارهای اقتصادی از جمله مهم ترین موارد قابل پیش بینی در مواجه با چالش های پیش روست.

 

اثرات ایجاد ساختار و تشکیلات حمایتی در امر سرمایه پذیری و سرمایه گذاری بخش خصوصی

کمک به توسعه پایدار ضمن بهره جویی سازمان یافته و هدفمند از مزیت های نسبی و توانایی های بالقوه اقتصادی است.

۱-ایجاد راهی برای از میان برداشتن تفاوت میان مقادیر موجود و لازم سرمایه و پر کردن فاصله ها برای دستیابی به اهداف و نیازهای توسعه ملی

۲-تامین منابع ارزی لازم بخش خصوصی در کوتاه مدت و در روند جبران کسری حساب جاری ترازپرداخت

۳-تامین سرمایه گذاری های بلند مدت با امکانات لازم جهت کمک به تولید و صادرات کالا و از میان برداشتن هر نوع کسری منابع احتمالی

۴-ترویج سرمایه پذیری خارجی و بهبود عملکرد تامین منابع با انجام برنامه های آموزشی و یادگیری از طریق نحوه مذاکره در چگونگی رفتار با بازارها، بانک ها و منابع تامین مالی خارجی و… با ایجاد محیط مناسب رشد جلب سرمایه متناسب

۵-ترویج سرمایه گذاری با هدایت منطقی و اصولی مطالبات و خواسته های امنیت سرمایه گذاری و بستر قانونی مورد نظر در افزایش سطح میل و رغبت بیشتر سرمایه گذاران برای حضور در بازارهای داخل کشور

۶-هدایت نیازهای واقعی در سطح کشور جهت دستیابی به بازارهای جدید منطقه ای و بین المللی

 

لینک مصاحبه