تقدیرنامه حضور در جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

94-31s
حضور در نهمین همایش سالانه کسب و کار زنان در عرصه بازرگانی
Wednesday, 29 July 2015
modere-zan2
بانوی نمونه سال ۱۳۹۴ در صنعت و تجارت
Thursday, 30 July 2015

تقدیرنامه حضور در جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

94-32s

94-32-1l

 

94-32-2l