حضور در نشست سالیانه HORASIS به عنوان یکی از سخنرانان

کنفرانس بین المللی ” کارآفرینی زنان در کشورهای اسلامی “
Wednesday, 8 April 2015
گزارشی از دید و بازدیدهای ایران و امریکا/ زنان تاجرایرانی در راه امریکا
Wednesday, 22 April 2015

حضور در نشست سالیانه HORASIS به عنوان یکی از سخنرانان

ایتالیا – اکتبر ۲۰۱۴

موضوع: تجارت چین

دانلود بروشور نشست